Main menu
Second Menu
Faik ÖztrakAnasayfa Güncel HaberlerCHP’NİN EKONOMİ RAPORU: AKP SEÇİM EKONOMİSİ UYGULADI

CHP’NİN EKONOMİ RAPORU: AKP SEÇİM EKONOMİSİ UYGULADI

ANKARA – 06 NİSAN 2014 – CHP, 2013’te ekonomide yaşanan yüzde 4’lük büyümeyi masaya yatırdı. CHP’nin hazırladığı rapora göre büyümenin yüzde 23’ü kamunun yatırım harcamalarından, yüzde 16’sı kamunun nihai tüketim harcamalarından kaynaklanıyor. Rakamlar, AKP’nin 2013’de ciddi bir seçim ekonomisi uyguladığını gösteriyor.

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı’nın Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın koordinasyonunda hazırladığı 88. Ekonomik Görünüm Raporunda 2013 büyüme rakamları değerlendirildi.

 

-AKP HÜKÜMETLERİ BÜYÜMEYİ GERİLETTİ

2013 yılında ekonomideki yüzde 4’lük büyümeyle Türkiye’nin AKP’yle geçen 11 yıldaki büyüme ortalamasının yüzde 4,9 olarak gerçekleştiğinin belirtildiği raporda, bu rakamın Türkiye’nin çok partili yaşama geçtiği 1946’dan AKP’nin göreve geldiği 2002 yılına başa gelen 42 Hükümetin ortalama büyüme performansı olan yüzde 5,1’in altında olduğuna dikkat çekildi. Rapora göre 11 yıllık AKP döneminde büyüme sürekli geriledi; AKP’nin ilk iktidar olduğu 58 ve 59. Hükümet döneminde ortalama büyüme yüzde 6,9 iken, ikinci dönemi olan 60. Hükümet döneminde yüzde 3,3’e, üçüncü dönemi olan 61. Hükümet döneminin ilk iki yılında ise yüzde 3,1’e düştü.

 

-İÇ TALEP YUKARI, İHRACAT AŞAĞI ÇEKTİ

2013’deki yüzde 4’lük büyümenin kaynaklarının da masaya yatırıldığı rapora göre geçtiğimiz yıl büyümenin motoru kamu yatırımları ve şişen iç talep oldu. Raporda, yurtiçi talebin 2013’te büyümeye 6,4 puan (%158) katkı yaptığı, net ihracatın büyümeyi 2,3 puan (%58) aşağı çektiği belirtildi.

 

-2013’TE SEÇİM EKONOMİSİ UYGULANDI

2013 büyümesinde asıl dikkat çeken gelişmenin “kamu tüketim ve yatırım harcamalarından” büyümeye gelen ciddi katkı olduğunun ifade edildiği raporda, “2013’te yüzde 4’lük büyümenin yüzde 23’ü kamunun yatırım harcamalarından, yüzde 16’sı ise kamunun nihai tüketim harcamalarından kaynaklanmıştır. Bir diğer ifade ile yüzde 4’lük büyümenin 1,5 puanı kamu kesimi tüketim ve yatırım harcamalarından gelmiştir. Rakamlar AKP’nin 2013’de ciddi bir seçim ekonomisi uyguladığını göstermektedir” denildi.

 

-10 BİN DOLAR ESARETİ

Diğer taraftan, Türkiye ekonomisi kişibaşına milli gelirde son 5 yıldır 10.000 dolar tuzağından çıkamadı. 2008’de 10.444 dolar olan kişi başına milli gelir, 2013’te 10.782 dolar seviyesine çıkabildi. Bu sürede kişibaşına gelirdeki artış da 338 dolarda kaldı.

 

-TÜKETİM İŞTAHI BORÇLA ŞİŞİRİLDİ

Büyümeyi etkileyen yatırım harcamalarda aslan payı kamudan gelirken özel sektörün yatırım harcamalarının büyümeye katkısı ise yüzde 0,1’le sınırlı kaldı. Raporda, “2013’de özel kesimin yatırım iştahı kaçmış, buna karşın ailelerin borçla şişirilen tüketim iştahı büyümeyi desteklemiştir” değerlendirmesinde bulunuldu.

 

-2014’TE SÜRMESİ ZOR

CHP’nin raporuna göre 2013’de kamu harcamaları ve iç talebe yaslanarak sağlanan büyümenin 2014’te sürmesi zor görünüyor. Mevsim ve gün etkilerinden arındırılmış rakamlara göre büyüme 2013’ün ikinci yarısından başlayarak giderek hız kaybediyor.

 

-EKONOMİDE YAPILACAKLAR LİSTESİ

CHP’nin iktidarında, ekonominin uluslararası rekabet gücünü artıracak, kalıcı istikrarı sağlayacak, sosyal devleti yeniden ayağı kaldıracak adımların hızla atılacağının belirtildiği raporda, Türkiye’de hızla kaybolan yatırım ve tüketim iştahının yeniden artırılması gerektiği ifade edildi. Raporda, mevcut ekonomik kırılganlıklarıyla ve artan siyasi ve sosyal tansiyonla, yeni küresel konjonktürde yapışkan bir durgunluk riskiyle karşı karşıya olan Türkiye’nin genel seçimlere kadar yapması gerekenler özetle şöyle sıralandı:

 

HUKUKA GÜVEN YENİDEN SAĞLANMALI: Öncelikle insanımızın ve istihdamın korunması; kaybolan yatırım iştahının hızla ikame edilmesi zorunlu görülmektedir. Bu çerçevede, hukuk devletinin yeniden inşa edilmesi gerekmektedir. Hukuka güvenin kaybolduğu bir ülkede yatırımcı güveni ve dolayısıyla yatırımda olmaz. Bu nedenle kaybolan güveni yeniden tesis etmek amacıyla AB Konseyinde görüşmeleri süren “23. ve 24. Fasılların” yani “Yargı ve Temel Haklar” ile “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” fasılları bir an önce müzakerelere açılmalıdır. Böylece söz konusu alanlarda AB müktesebatına yakınsama sürecinin başlamasıyla önemli bir çapa sağlanmış olacaktır.

 

DÖVİZ KURUNDA İSTİKRAR SAĞLANMALI: Döviz kurunun rekabet gücünü destekleyecek bir düzeyde istikrar kazanması yatırım dostu iktisadi iklimin temel koşuludur. Kurun dış rekabete açık sektörlere sağladığı nispi fiyat avantajının korunmasına özen gösterilmelidir. Döviz kurunda ve fiyatlarda istikrar sağlanabilirse, kurun bugünkü seviyeleri dış ticarete açık sektörlerimizin rekabet gücünü kalıcı bir biçimde artıracak yapısal reformların gerçekleştirilebilmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır.

 

TOPLUMSAL VE SİYASİ GERİLİME SON VERİLMELİ: Hükümet toplumsal ve siyasi gerilimi artıran söylem ve uygulamalarına derhal son vermelidir. Siyasi ve sosyal risk algısının düşürülmesi gerekmektedir. Yolsuzluk suçlamaları karşısında savcı ve polisleri değiştirmek yerine, bağımsız mahkemelerde aklanmayı tercih etmelidir. Risk primi düşmeden, faizin de düşmeyeceği dikkate alınmalıdır.

 

KOBİLERE KREDİ KOLAYLIĞI SAĞLANMALI: Özellikle Küçük ve Orta Ölçekli firmaların krediye erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik adımlar derhal atılmalıdır.

 

DEVLETİN ÖZEL SEKTÖRE BORÇLARI ÖDENMELİ: Kamunun Özel Sektöre Olan Borçlarının Hızla Ödenmesi: Hem ihracatçı şirketlerin hem de farklı sektörlerde yurt içine üretim yapan firmalara KDV iade süreci uzun bir zaman almakta ve firmalar üzerinde önemli bir finansal baskı yaratmaktadır. Bu sorun piyasalarda nakit akışının azaldığı günümüzde daha büyük önem taşımaktadır. KDV iade sisteminin basitleştirilerek hızlandırılması, KDV iadesine yönelik alacağı bulunan firmanın aynı zamanda kamuya vergi ve SSK primi gibi borçlarının bulunması durumunda borç ve alacakların mahsuplaştırılması (netleştirilmesi) yoluna gidilmelidir.

 

İŞGÜCÜ VE ENERJİ MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ: İstihdamın teşviki kapsamındaki indirimlere rağmen istihdam vergileri firmaların rekabet güçleri olumsuz etkileyecek bir düzeyde bulunmakta, enerji maliyetleri ise benzeri ülkelerin önemli ölçüde üzerinde seyretmektedir. Bu kapsamda, SSK işveren payında özellikle “genç ve kadın istihdamı” için indirime gidilmesi uygulaması yeniden düşünülmelidir. Firmaların kullandıkları enerji üzerindeki kamusal yükler azaltılarak enerji fiyatlarında kapsamlı indirim sağlanmalıdır.

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ GELİŞTİRİLMELİ: Yüksek arsa maliyeti yatırımlar önündeki temel engeldir. İmar planlarının şehirlerde rant alanları yaratmayı hedef alan bir nitelik taşıması özellikle sanayi yatırımlarını engellemektedir. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ihtiyacı karşılayamamakta, yeni yatırımlar için yeterli fiziki alan bulunmamaktadır. Bu durum mevcut Yatırım Teşvik Sistemini de etkisiz kılmaktadır. Arsa maliyetini düşürecek biçimde OSB’lerin geliştirilmesine öncelik verilmedir.

 

TEŞVİKLER BİR BASAMAK İLERİ ALINMALI: Yatırım Teşvik Sisteminde Bölgeler İçin Öngörülen Teşviklerin Bir Basamak İleriye (Asgari 5 Yıl Süreyle) Alınması: Mevcut teşvik sistemi dört farklı teşvik tanımında (genel teşvik, bölgesel teşvik, büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımlar) KDV istisnası,  gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi,  gelir vergisi stopajı desteği, faiz desteği ve KDV iadesi başlıkları altında altı bölge bazında farklılaşan yatırım teşviklerini içermektedir. Ülkemizdeki ekonomik görünümün zayıfladığı ve finansman maliyetinin önemli ölçüde arttığı dikkate alındığında, asgari 5 yılı kapsayacak biçimde, teşvik sisteminde öngörülen bölgesel sınıflamanın (teşviklerin en yüksek olduğu 6. Bölge için farklı ilave kolaylıklar da tanınarak) birer basamak ileri taşınması (örneğin 1. Bölgenin 2. Bölge teşviklerinden, 2. Bölgenin 3. Bölge teşviklerinden yararlanması) yatırım faaliyetine önemli ivme kazandıracaktır.

 

MESLEKİ EĞİTİM SAĞLANMALI: İş bulmakta güçlük çeken yeni mezun gençlerimiz ve işini kaybeden işçilerimizin İŞ-KUR’ un mesleki eğitim programlarına yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu vesileyle İŞ-KUR tarafından düzenlenen kurslar reel sektörün taleplerini nitelik bakımından karşılamalıdır. İŞ-KUR’ un uluslararası sertifikasyon programlarına uyumunun yaygınlaştırılarak iş arayanların daha aktif katılımları desteklenmelidir. AKP iktidarı kısa dönemde atabileceği bu adımlarla 2014’de büyümenin sert bir şekilde düşmesini ve toplumun iş-istihdam cinsinden ciddi bir maliyet ödemesini engellemelidir.

 

CHP’nin raporunda genel seçim sonrasında yapılması gerekenler ise şöyle sıralandı:

 

-GENEL SEÇİMLERDEN SONRA 3 NESİL REFORM

Genel seçimlerin hemen ardından ise daha önceden gerçekleştirilmiş ama bu hükümetin ciddi şekilde yıprattığı “Birinci Nesil” reformların güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun ardında kurallara göre yürüyen ve devletin ekonominin günlük işleyişine müdahale etmediği bir ekonomik yapı vardır. Saydamlık, hesap verebilirlik, kurumların bağımsızlığına saygı, hukukun üstünlüğü, bütçe disiplini bu reform alanında yer almaktadır. Diğer taraftan rekabet gücünün artırılması için “İkinci Nesil” reformların da gerçekleştirilmesi şarttır. İşgücü piyasasından ürün piyasalarına kadar uzanan bir alanın bu kapsamda yeniden ele alınması gerekmektedir. Herkese dokunan bir büyüme için “Üçüncü Nesil” reformlara da ihtiyaç vardır. Sosyal destek sistemlerinin otomatikleştirilmesi, ekonomide paydaşların karar alma süreçlerine daha yoğun katılımının sağlanması da bu alanda yer almaktadır.

 

-BÜYÜK TÜRKİYE REFORMLAR YAPILIRSA GERÇEKLEŞİR

Bunlar yapılırsa Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar vardır. Bu reformlarla Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girebilir, büyük Türkiye gerçekleşebilir.

Yorum yaz

Kapaklı’da Eğitim-İş Üyesi Öğretmenlere Verilen Cezaları TBMM Gündemine Taşıdık

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelttiği soru önergesinde Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki Karaağaç Atatürk Ortaokulu’nda son...
Devamını oku

Tekirdağ’da Projeler Bitmiyor, Maliyetler Katlanıyor

CHP’li Öztrak, vergi ödemede ilk 10 il arasında olan Tekirdağ’ın, ödediği vergiye oranla merkezi yönetimden yatırım almada sondan 3. sırada...
Devamını oku

Yandaşlara-Baronlara-Lobilere Giden Para, Esnafa-Çiftçiye Giden Paranın 10 Katı

CHP’li Öztrak, Ocak ayında esnafa ve çiftçiye verilen destek 15 milyar lirayı bulmazken; faiz giderlerine, Kur Korumalı Mevduata ve Erdoğan’ın...
Devamını oku

Gerçek İşsiz Sayısı İlk Kez Resmi İşsiz Sayısının 3 Katını Aştı

CHP’li Öztrak, resmi işsiz sayısı düşerken gerçek işsiz sayısının tek ayda 1 milyon kişiye yakın arttığına dikkat çekerek, “2014’te başlayan...
Devamını oku

Erdoğan Dünyada Merkez Bankası Başkanı Kellesi Almakla Meşhur Oldu

CHP’li Öztrak, çekirdek enflasyonun tüketici enflasyonundan düşük göründüğü Kasım-Aralık aylarında bunu “Enflasyonda momentum kaybı”, “Enflasyon eğiliminin hedeflere uyumluluğu” olarak yorumlayan...
Devamını oku

SGK’nın Yıllık Açığı ‘Batırdılar’ Dedikleri Dönemi Altıya Katladı

CHP’li Öztrak, Erdoğan’ın “SSK’yı batırdılar” dediği dönem ile son 21 yılda verilen SGK açıklarını karşılaştırdı. Erdoğan’ın “batırdılar” dediği 1993-1999 döneminde...
Devamını oku

2023’te Gelir Dağılımı Adaletsizliğinde Rekor Kırıldı

CHP’li Öztrak, gelir dağılımında adaletsizliğin 2023’te rekor seviyeye ulaştığını, toplumun en zengin yüzde 10’luk kesiminin gelirinin en yoksul yüzde 10’un...
Devamını oku

Kara Deliğe Döndü… SARAYLARIN MİLLETE FATURASI 2 MİLYAR DOLAR

CHP’li Öztrak, son 10 yılda Cumhurbaşkanlığının sadece yatırım harcamalarına 1,2 milyar dolar gittiğini, Beştepe’deki Sarayın önceki dönem maliyeti de eklendiğinde...
Devamını oku

 İletişim

Bize her türlü görüş ve önerilerinizi bildirmek için sağ tarafta yer alan bilgilerden bize ulaşabilirsiniz.
CHP Genel Merkezi: Anadolu Bulvarı No: 12 06520
Söğütözü / ANKARA
Telefon: +90 (312) 207 40 00
Telefon 2: +90 (312) 420 59 48-49
Faks: +90 (312) 207 40 14
E-Posta: info@faikoztrak.com